อ.บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย
  หลักสูตร
  -OD organization Developement การสร้างทีมงาน
  -ESB Excellent Service Behavior พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
  -มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
  -Happy Work Place ที่ทำงานที่เป็นสุข
  -การพัฒนาองค์กรบริการเชิงสร้างสรรค์